قاب عکس P.S که دراصطلاح P.V.C میباشدبه صورت یک محصول منحصربه فرد ومورد پسند همگان درتمام جهان بسرعت رشد کرده مواد ساخته شده قاب عکس P.V.C درصنایع پتروشیمی موجود میباشدکه این مواد ازکلمات poly vinyl chloride این مواد ازنفت خام بوده وازمواد اصلی ساخت قاب عکس PVC میباشد. ازنظر استحکام این قاب عکس PVC محکم بوده واستقامت بسیار دارد واز زیبایی منحصربه فردی برخوردار میباشد. سبک بودن وزن قاب عکس ، عدم اشتغال ، عایق بودن دربرابر حرارت ، خمش پذیری ، مقاومت دربرابر مواد شیمیایی ، قابلیت تبدیل به سطح صیغلی ، انعطاف پذیری از مشخصات دیگر قاب عکس PVC میباشد. از مشخصات دیگر قاب عکس PVC وجود شیارهای خالی دربین پروفیلهای قاب عکس PVC باعث کاهش مصرف انرژی میشود. مطالعات نشان داده که استفاده از مصنوعات استاندارد باعث کاهش مصرف انرژی از 45% تا 65% نسبت به مواد موجود میباشد دوام ونصب PVC نسبت به آلومینیوم وآهن بدلیل وزن کم وتنش ازنظر استقامت ودوام دربین جداره فریمها وقاب عکس درمقابل ضربه ازعواملی هستندکه مقاومت درمحصولات PVC ایجاد شده است محصولات PVC نسبت به پروفیل آهن ، آلومینیوم وچوب با دلیل وزن کم تنش کمتری دارن وآسیب نخواهند دید ضخامت جداره خارجی فریمها وقاب عکس بدلیل استقامت درمقابل ضربه ایجاد شده است. محصول PVC ازچهار ماده اصلی تشکیل شده که 84% محصول راتشکیل میدهد پلی وینیل کلرایدPVC میباشدکه تولید اصلی آن درداخل کشور وپتروشیمی بندر امام میباشد وماده ما باید ازاین مجتمع تهیه شود همچنین برخی مواد افزودنی برای ایجادا خواص به محصول اضافه میشودکه یکی ازاین مواد stabilizer Impact میباشدکه برای مقاومت دربرابر شکستگی وضربه مورد استفاده قرارمیگیرد. منبع تامین این ماده واردات از آلمان واتریش خواهد بود این پروفیلها علاوه بردوام وزیبایی نسبت به پروفیلهای چوب وفلزو MDFمزیتهایی همچون مقاومت دربرابر شستشو ورطوبت ووزن سبک نسبت به پروفیلهای چوبی شمرد همچنین برخلاف پروفیلهای دیگر باگذشت زمان دچار پوسیدگی وانحنا نخواهد شد دراین پروفیل PVCمیتوان از سبکهای متفاوت ازقاب عکس سنتی تا مدرن از رنگ وبافت درقاب عکس ایجاد نمود برای خرید قاب عکس PVC از سایت گلدن قاب دیدن فرمایید.