parcham3 

پرچم رومیزی درچه مکان هایی استفاده میشود؟

پرچم رومیزی هرکشوری متفاوت بوده پرچم رومیزی درادارها ومکانهای دولتی ومیز کنفرانس استفاده میشود لزوم استفاده از پرچم رومیزی درادارها ومکانهای دولتی ومیزکنفرانس بدلیل رسمی بودن ادارهها، مکانهای دولتی میباشد. همچنین استفاده از پرچمهای رومیزی درادارهها، مکانهای دولتی، میزکنفرانس علاوه بررسمی بودن مکان واحترام به پرچم کشورخود جلوه زیبایی برای میزکار خواهد داشت درجلسات رسمی سران دولتهای کشورهای مختلف استفاده از پرچم رومیزی متداول بوده، زیرا اول اینکه پرچم رومیزی نماد کشور میزبان ومیهمان رامشخص میکند، دوم اینکه درجلسات رسمی کشورهابا سران، دولت مردان، سفیران بدلیل احترام به کشورها استفاده از پرچم رومیزی الزامی میباشد. درمکانهای دولتی داخل کشور، جلسات کنفرانسها، میز کار مدیرعامل معمولا از پرچم رومیزی کشورخود استفاده میشود. امابعضی ازمکانهای دولتی بدلیل تعصبی که برای پرچم کشور خود دارن و پرچم کشور خودرامقدس می شمارند از پرچم رومیزی حتما استفاده کرده، برروی میز کارخود یک پرچم رومیزی قرار میدهند. پرچم رومیزی معمولا یک لایه ساخته میشودکه یا،طرح ساتن پرچم رادرست میکنند یا، طرح نخی، یاطرح مخملی درست میشود. یک میله فلزی پرچم رابه صورت عمودی نگه داشته تانمای پرچم کاملا مشخص شود. این پرچمها معمولا برای تمام کشورها، سه رنگ مختلف تشکیل شده، همچنین یک نوار ریش ریش شده برکناره پرچم دوخته شده، معمولابه رنگ سفید میباشد امااین نوار ریش ریش ازدو رنگ مختلف سفید وطلایی طراحی شده، درمکانهای دولتی، ادارها، جلسات کنفرانس میتوان ازپرچم رومیزی نخی استفاده کردولی دربیشترین مکانهاییکه سران یادولتمردان یاسفیران باکشورهای مختلف جلسه دارن معمولا از پرچم رومیزی، طرح ساتن یامخملی زیبا استفاده میشود زیرابدلیل زیبایی طرح ساتن، مخملی وشکیل کردن میز استفاده خواهدشد. پرچم رومیزی رامیتوان درمکانهای غیردولتی هم استفاده کرد.

پرچم رومیزی اداره ها،

پرچم رومیزی باطرح ساتن،

پرچم رومیزی باطرح مخمل،

پرچم رومیزی باطرح ساده،

پرچم رومیزی ریش ریش دار

پرچم رومیزی طرح ساتن جهت استفاده کنفرانس ها

پرچم رومیزی ارزان

پرچم رومیزی ادارات