rahbari

قاب عکس سنتی و عکس شاسی ، موارد استفاده

قاب عکس سنتی ویا قاب عکس شاسی کدامیک بهترست وبیشتر مورد درخواست مشتریان میباشد؟ قاب عکس سنتی ویا قاب عکس شاسی بسته بسلایق مختلف انتخاب میشوند. قاب عکس سنتی بیشتر مورد استفاده عکسهای رسمی، عکسهای امام ورهبری، آیات قرآنی و احادیث وسوره های کوچک ویا قسمتی ازسوره های بزرگ وهمچنین تقدیرنامه ها میباشداما جهت عکسهای خانوادگی وشخصی بیشتر، عکسهای شاسی مورد استفاده وپسند میباشد. البته امروزه نیز عکسهای شاسی رانیز قاب میگیرندکه بااهداف مشخصی اینکار راانجام میدهند. یاجهت زیبایی بیشتر ویا مقاومت بیشتر اغلب عکسهای شاسی راقاب میگیرند. بیشتر متقاضیان جهت قاب عکسهای امام ورهبری ازاین قاب عکسهای سنتی استفاده میکنند.

قاب عکس سنتی یا عکس شاسی هردو درسایزها وجنسهای مختلفی موجود هستند، باتوجه بدینکه عکسها درچه سایزی چاپ شده اند سایز قابها متنوع میباشد وانتخاب میشود. همچنین شاسیها نیز باتوجه اندازه عکس انتخاب میشوند. ازلحاظ جنس نیزچه شاسیها وچه قاب عکسهای سنتی متنوعند. قاب عکس سنتی upvc نوعی ازقابهای سنتی میباشدکه نقش برجسته دارد وروی آن کنده کاری شده است. قاب عکس اداری نیزکه شامل قاب عکس امام ورهبری، احادیث وآیات قرآنی میباشد. قاب عکسهای طراحی شده نیزاز دیگر قابهای سنتی میباشدکه دارای طرحها ونقش ونگارهای زیبا میباشدکه عکسهارا جلوه خاصی میبخشد وبه عکسها زیبایی بیشتری میدهداما جهت عکسهای اداری و رسمی و امام ورهبری مناسب نیستند. قاب عکسهای برجسته نیز نوع دیگری ازانواع قاب عکس میباشدکه دراندازه های مختلف ساخته شده ودارای نقشهای برجسته زیاد ویا کمتری برخوردارست. قاب عکس عرض پروفیل ازتمامی قاب عکسها معروفتر ومورد استفاده بیشتری دارد وجهت تمام عکسها مورد استفاده قرار میگیرد. جنس شاسیها معمولا MDF یا PVC هستندوبه دوصورت توپر یا توخالی هستند.

مشتریان و متقاضیان محترم بدنبال سرچ جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااین عناوین درگوگل سرچ کنند:

عکس شاسی ، قاب عکس شاسی ، قاب عکس سنتی ، قاب سنتی ، قاب شاسی ، قاب عکس شاسی یا قاب عکس سنتی ، فرق مابین قاب عکس شاسی و قاب عکس سنتی ، قاب عکس امام و رهبری ، قاب عکس ملی و مذهبی ، موارد استفاده قاب عکسهای سنتی ، موارد استفاده قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس سنتی ، فروش قاب عکس سنتی ، فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس سنتی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس شاسی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس سنتی .

گلدن قاب پیشرودر فروش انواع قاب عکس رهبری، قاب عکس خام درسایزهای گوناگون درخدمت تمام مردم ایران زمین میباشد