rahbari

قاب عکس , مدلها ونحوه چیدمان

قاب عکس بهترین انتخابی میباشدکه جهت تزئین دیوار میتوان ازآن استفاده کردو زیبایی خاصی میدهدبه دیوار منزل. نصب قاب عکس برروی دیوار برروی دکوراسیون منزل نیز تاثیر بسیاری دارد زیرا دیوارها دورتادور منزل راپوشانده اند وفضای بیشتری ازمنزل مختص دیوارهاست پس سهم بسزایی درزیبایی وتزئین منزل دارند. البته هرجای منزل بلحاظ زیبایی شناسایی مختص یکسری قابعکس میباشد. مثلا داخل پذیرایی بایستی ازانواع قابهای تزئینی وفرشها وهمچنین تابلو فرش جهت تزئین استفاده کرد، همچنین ازقابهای تزئینی وخاص خانوادگی نیزکه مانند پوستر طراحی میشوند میتوان درون پذیرایی استفاده کرد. درون اتاق خوابها میتوان ازعکسهای خانوادگی درون قاب شیک ویا ساده استفاده کردکه بفراخور رنگ دیوار وتزئینات درون اتاق وهمچنین رنگ دکوراسیون درون اتاق خواب انتخاب میشوند. همچنین ممکنست ازتابلوهای چندقسمتی وناهمگون درون اتاق خواب وپذیرایی استفاده شودکه باعث زیبایی بیشتری میشود واتاق مربوطه رادلنشین وجذاب میکند ومیتواند فضای ساکت وگاهی راکد خانه راتبدیل کندبه فضایی جذاب. قابعکسهای کوچکی نیزدر سایز کوچکتر تهیه میگرددکه روی میز قرار داده میشود. روی یکی ازدیوارها مثلا یکی ازدیوارهای اتاق خواب راانتخاب کرده و عکسهارا درون قاب یکجور و یک رنگ قرار دهید وسپس قاب عکس رابه طور نامنظم برروی دیوار نصب کنید.بهترین مکان جهت نصب قاب عکس ، قسمتهایی میباشدکه خالی باشدوخلوت.

قاب ومدل ورنگ قاب ونحوه چیدمان بنابر جنسیت نیز غالبا متفاوت میباشدو بارنگ دکوراسیون اتاق کودک ونوجوان انتخاب میگردد مثلابرای دخترها معمولا رنگهای صورتی و لیمویی وقاب تزئینی عروسکی مورد استفاده قرار میگیرد. غالبا دختر خانومها درون دکوراسیون داخلی اتاق خودعروسکهایی بارنگهای قرمز، صورتی وبنفش دارند وبهمین دلیل ازقابهای فانتزی استفاده میکنند. پسرها نیز معمولا اتاقهایشان باوسایل ورزشی وماشین تزئین میشودو دکوراسیون داخلی اتاق پسر بارنگ سورمه ای و کرم وغیره انتخاب میشوند بنابراین رنگ قاب عکس متناسب بادکوراسیون ازرنگهای مناسب انتخاب میگردد.

قاب عکس وچیدمان قاب درون مراکز اداری وموسسات اداری، بیمارستانها، مدارس وحتی درون مجتمعها نیز سبک خاص خودرا دارد. قاب امام ورهبری بیشترین مورداستفاده اینگونه مراکز میباشدکه دررنگ قهوه ای وطلایی وگاها سفید وجود دارد. همچنین قاب دارای مضامین احادیث وآیات ووان یکاد وسوره های کوچک قرآن وهمچنین چهارقل نیز درون این مراکز مورد استفاده زیادی داردکه در قسمت ویاقسمتهایی نصب میگردندکه بیشترین دیدرا دارند وهمچنین درجای مناسبی درون اتاق مدیریت وریاست قرار میگیرند. قاب دیگر مورد استفاده اینگونه مراکز قاب عکس مخصوص تقدیرنامه ومعرفینامه ومجوز میباشدکه مورد استفاده تمامی اصناف میباشد واغلب جهت اینگونه مواضع ازقابهای ساده چوبی وفلزی استفاده میشود.

کاربران محترم بدنبال مطلب مورد نظر خود ممکنست بااین عناوین درون گوگل جستجو نمایند: قاب عکس ونحوه چیدمان ، قابعکس ونحوه چیدمان ، قاب ونحوه چیدمان ، قاب مختص مراکز دولتی، قاب ساده ویا قاب تزئینی ، قاب عکس امام ورهبری ، قاب امام ورهبری ، قابعکس امام ورهبری ، قاب مناسب ونحوه چیدمان اتاق کودک، قاب مناسب ونحوه چیدمان اتاق نوجوان، قاب وچیدمان اتاق کودک ونوجوان، قاب وچیدمان اتاق دختر، چیدمان قاب درون اتاق خواب، چیدمان قاب درون پذیرایی، چیدمان قاب درون ادارات دولتی وغیردولتی وغیره.