ازکجا ایزو بگیرم

ازکجا ایزو بگیرم

از کجا ایزو بگیرم و معمولا بعداز اینکه مدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انها نقش میبندد و پروسه دریافتش نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل راازاین سوال شرح میدهیم تابا جستجوی این عبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود،گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organizبطور مخففiso  صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست که مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی بابت بهترشدن و یک مجموعه ست، وقطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خودباشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط نهادها و موسسات و مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیر نظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، بدین موسسات اختصارا AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند،AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند و باعنوان و اصطلاح و بانام اختصاری IAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشداین انجمن من باب هرکشور انواع AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه سایتمربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده واین انجمن میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS  نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

ازکجا ایزو بگیرم بدینکه چراباید ایزو بگیرم نیزبستگی دارد، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه زمان و هزینه مورد نظری منباب گواهی ایزو درنظر گرفته اید وبه چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوتست و باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، بطور مثال:

دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یک ماه بازه زمانی داردکه زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا بایدقبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تاوقت اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

از کجا ایزو بگیرم قطعا چه ایزویی رابگیرم نیز درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری از انواع استانداردهای ایزو ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیازهم میتواند بعداز صحبت بایک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین وانهارابه موسسات ذیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست و بعداز تایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی این تاییدیه رادر قالب یک گواهی بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و ایزویی که میتوان گفت پیش نیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001 ارائه شده است، ودران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراین ایزو رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکرست تمام انواع ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده به موسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص درقوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند، دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.

ایزو از کجا بگیرم تقریبا الان میتواند سوال قابل حلتری باشد بعداز شناخت کافی بحث ایزو درایران مراجعصدور ایزو (CB) یابصورت خصوصی فعالیت میکنند ویازیر نظر NACI همونطورکه گفتم فقط 15 مجموعه (CB) زیر نظر NACI فعالیت میکنند، بقیه بصورت خصوصی فعالیت میکنند و قابلیت مشاوره بجهت صدور گواهیهای موسسه عضو IAF رانیز دارندکه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.