میناکاری تزئینی برای شرکتها

میناکاری تزئینی برای شرکتها

هنر میناکاری 1500سال قبل ازمیلاد معرفی شده . مهمترین هنرمیناکاری جام نقره ایی موجود درموزه باستان ایران دردوران ساسانیان طرح رقصنده ایی میاشدکه برروی جام نقره ای بتصویر کشیده شده است. میناهای ساخت بیزانس درموزه های جهانی بهترین میناهای جهان بشمار میرود. بدلیل اینکه درمیناهای ساخت بیزانس ازمیناکاری ایران الهام گرفته شده کار بیزانسی ها ویژگیهای خاصی داشته ، ازنمونه های میناکاری ساخت بیزانس میتوان فرمهای چهارگوش بجای گرد رانام برد و همچنین مینای مات درهنر میناکاری روی اشیا مختلف مانند منبرکه ازاماکن مذهبی هستند و روی صلیب، پلاک قبر، یراق آلات لباس، یراق آلات حیوانات وظروف و... رانام برد. هنر میناکاری ازاختراعات خلاق بشرمیباشد چون هنر میناکاری شامل فعل و انفعلات شیمیایی پیچیده ای میباشد، میتوان ازآن بعنوان هنر آزمایشگاهی نام برد. میناکاری هنرخاک وآتش بسیار زیبا میباشدکه جهت استفاده تزئینی شرکتها استفاده میشود. درمیناکاری هنر خاک میتوان ازمیناکاری گلدان جهت قراردادن گل درگلدان میناکاری استفاده کرد. اکثرشرکتها بخاطر زیباکردن دکوراسیون شرکت ازظروف میناکاری استفاده میکنند. میناکاری هنرزیباییست درمیان ایرانیان و چنان زیبایی داردکه شرکتها بخاطر تزئین دکوراسیون شرکت ظروف میناکاری رابرای تزیین و جلوه دادن شرکتها درجای جای شرکت درمعرض دید مراجعه کنندگان قرارمیدهند . البته میناکاری جهت تزیین و استفاده منزل هم مناسب بوده ، نصبش روی دیوار منزل زیبا وشکیل خواهد بود. استفاده ازمیناکاری امابرای عموم مردم جذاب نیست تعدادکمی هستندکه مایل نیستند ازهنر زیبای میناکاری استفاده کنند. امااگر قدر میناکاری راکه هنر فوق العاده زیباییست بدانند آنها هم تمایل استفاده میناکاری جهت منزل ،یاشرکتها خواهند داشت. کسانیکه درمنازل یاشرکتهای خود جهت تزئین هنرمیناکاری رااستفاده میکنند، قدر هنرمیناکاری ازهنرهای زیبای باستانی راکه هنرزیبایی میباشد دانسته، برای فرهنگ ایران باستان ارزش قائل شده اند وهنرمیناکاری رادرشرکت یامنازل خودبه شکلها و روی اشیا مختلف درمعرض دید و بهترین نقطه درمعرض دیدکه جلوه زیباتری داشته باشد قرارمیدهند.

امیداریم تمام مردم ایران قدر هنرمیناکاری رادانسته و عموم مردم درمنازل یاشرکتها هنرمیناکاری رابا هرطرحی برروی هر شیء چون گلدان یابشقاب ویا قابهای نصب شده روی دیوار استفاده کنند و جهت زیبایی منزلشان ازهنر میناکاری اززیباترین هنرهای ایران زمین استفاده کند و هنر زیبای میناکاری رواج زیادی پیدا کند چون متاسفانه هنر زیبای میناکاری داردبه مرور بفراموشی سپرده میشود. اشیای زیبای طراحی شده باهنر زیبای میناکاری رااز روی چشم و هم چشمی نه بلکه بخاطر زنده کردن هنر اصیل میناکاری درمنازل، شرکتها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی جهت زیبایی برگزینیم و استفاده کنیم. جهت هدیه بامناسبتهای مختلف ازاشیای زیبای میناکاری و قاب عکسهای میناکاری شده میتوان بعنوان هدیه ای نفیس استفاده کردکه نشان از اصالت و فرهنگ دوستی دارد.

متقاضیان معمولا در اینترنت باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظرشان میگردند:

میناکاری بشقابی ، میناکاری گلدانی ، میناکاری (استفاده در شرکت) ، میناکاری بارنگهای مختلف ، میناکاری با طرحهای زیبا ، میناکاری برروی دیوار، میناکاری با رنگ قرمز ، میناکاری با رنگ سبز ،طرح میناکاری برای گوشواره، طرح میناکاری برای انگشتر ،طرح میناکاری برای گلوبند ،میناکاری زمینه برجسته ، طرح میناکاری روی قوری، استفاده رنگ گیاهی میناکاری ،طرح میناکاری برای استفاده درقاب عکس ، روش نگهداری میناکاری ،نقش سنتی برروی میناکاری ، هنر میناکاری، هنر میناکاری برروی بشقاب، هنر میناکاری برروی گلدان، هنر میناکاری برروی دیوار، هنر میناکاری برروی زیورآلات، هنر میناکاری برروی دستبند، هنر میناکاری برروی گوشواره، هنر میناکاری برروی گلوبند، هنر میناکاری جهت استفاده شرکتها، هنر میناکاری جهت استفاده منازل، مینا کاری برروی قاب عکس، میناکاری ، هنر میناکاری و....