rahbari

روش چسباندن عکس روی تخته شاسی خام

تخته شاسی خام ازانواع قاب محسوب میشودکه عکس روی آن چسبانده میشود بهمین جهت بسیار مهم میباشدکه عکس مرتب وتمیز برروی تخته چسبانده شود. عکس بایستی طوری چسبانده شودکه مخدوش نگردد وچین وچروک برجای نگذارد. چسباندن عکس برروی تخته شاسی دقت بسیاری میخواهد بهمین جهت تاکید میشود حتما اینکار توسط عکاسی وافراد باتجربه فن انجام شودتا عکسهای زیبا وخاطره انگیز شما خراب ومخدوش نکردد. دراین مقاله مابه شما خواهیم گفت چنانچه خواستید خودتان عکس رابرروی تخته شاسی بچسبانید چکاری بایستی انجام دهید وچگونه عکروشس رابر روی تخته شاسی بچسبانید.

تخته شاسی خام رادیده باشید یک رویش تخته وروی دیگرش کاغذ نازکی چسبانده شده، درحقیقت کاغذ نازک برروی تخته شاسی روکش چسب دوطرفه ای میباشدکه یک سمتش برروی چسبیده شده است. توجه داشته باشید چسباندن عکس برروی تخته شاسی آسان بوده امابه دقت زیادی نیاز دارد زیراکه کم دقتی ویک لحظه سهل انگاری باعث ازبین رفتن عکس وحتی تخته شاسی میگردد. عکس چسبیده برروی تخته شاسی رانمیتوان ازروی شاسی کندو جدا کرد وهمچنین چسب شاسی نیزبا برداشتن و کندن عکس دیگر قابل استفاده نیست. بایستی توجه کردکه کوچکترین خطا درهنگام چسباندن عکس باعث پاره شدن و خراب شدن واز بین رفتن عکس میگردد.

چسباندن عکس سایز کوچک برروی تخته شاسی خام ساده ترین راه میباشد. سایزهای کوچک 15*10 ، 18*13 وهمچنین 15*21 کوچکترین سایز تخته شاسی میباشد. جهت چسباندن عکسهای کوچک برروی تخته شاسی ، روکش کاغذی روی تخته شاسی رایکدفعه جدا کرده وبکنید سپس عکس رااز ابتدای عکس برروی تخته بگذارید وآرام بسمت جلو صاف کنید. توجه داشته باسید بسیار آرام وبا دقت اینکار راانجام دهیدکه عکس خراب نشود واینکه مخدوش شدن وخراب وپاره شدن عکس ضرر مالی و زمانی نیز بهمراه دارد. ضمن اینکه برخی صحنه های عکس شاید دیگر تکرار نشود.
چسباندن عکس سایز بزرگ برروی تخته شاسی خام دقت بیشتری نیاز دارد. چسباندن عکس بزرگتر ازسایز 40*30 نیازبه مهارت بیشتری دارد. بهمین دلیل بهترست اول باعکس کوچکتر امتحان کنید وسپس باکسب تجربه بتوانید عکسهای بزرگتر رابر روی تخته شاسی بچسبانید. تخته عکس شاسی یزرگ بدلیل بزرگ بودن جهت چسباندنش باکوچکترین خطا ممکنست تخته شاسی نیز بشکند. جهت چسباندن عکسهای بزرگ برروی تخته شاسی بزرگ ابتدا روکش کاغذی روی تخته شاسی رااز روی چسب دوطرفه بحد 5 سانتیمتر بلند میکنیم ویا باکاتر بریده و جدا میکنیم بعد بادقت عکس مورد نظررا باتوجه بجهت عکس وهمچنین شیار پشت شاسی صاف ومرتب بچسبانید. بعداز چسباندن عکس بهیچ وجه عکس رااز روی تخته شاسی جدا نکنید زیراکه باعث پاره شدن عکس میگردد. بعداز چسباندن عکس با دست وبااستفاده ازیک دستکش تمیز عکس رابا دقت شروع کنیدبه کشیدن روی عکس تااز بوجود آمدن حباب زیر عکس جلوگیری شود. دقت داشته باشید کیفیت پایین وخوب نبودن چسب شاسی دربلند مدت باعث جدا شدن قسمتهایی ازعکس شده وایجاد حباب میکند. بعدازچسباندن عکس قسمتهای اضافی عکس رابا کاتر ببرید وتوجه داشته باشید معمولا تخته شاسی نیم سانت کوتاهتر ازسایز عکس میباشد.

چسباندن عکس برروی تخته شاسی درعکاسی وهمچنین لابراتوار چاپ عکس بادستگاه لمینیتور انجام میشودکه باعث بالا رفتن سرعت میشود وعکس بابهترین شکل ممکن روی تخته شاسی میچسبد وعکس بسیار تمیز ومرتب برروی تخته شاسی چسبانده میشود.

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر جستجو نمایند: طریقه چسباندن عکس برروی تخته شاسی , روش چسباندن عکس برروی تخته شاسی , طریقه چسباندن عکس سایز بزرگ برروی تخته شاسی خام , طریقه چسباندن عکس سایز کوچک برروی تخته شاسی خام , طریقه چسباندن عکس برروی تخته شاسی خام , روش چسباندن عکس برروی تخته شاسی خام ,تخته شاسی خام, تخته شاسی , چسباندن عکس روی تخته شاسی خام وغیره